Talvine teehooldus 2023-2026

20.02.23
 
 
2023. aasta jaanuari kuu Kehtna Vallavolikogus võeti vastu määrus „Kehtna valla erateedel talvise teehoolduse tegemise kord". Antud määrus reguleerib tingimusi, kuidas ja kes hakkab saama valla eelarvest tehtavat talvist teehooldust. Määruse eesmärk on parandada olukorda nii tee omanikule kui ka hooldajale. 
 
Uue määruse järgi tuleb 2023. aasta esimeseks septembriks esitada Kehtna Vallavalitsusele taotlus, et Teie erateed hooldataks. Antud taotlus, kui midagi ei muutu, kehtib kolm aastat. Sama kaua, kui kestab hankega palgatud teehooldaja leping. Taotlus on leitav www.kehtna.ee kodulehelt, taotluse palume saata e-kirjana aadressile kehtna@kehtna.ee. Taotluse võib esitada ka paberil, Kehtna vallamajas või Järvakandi teenuskeskuses kohapeal. Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Kehtna vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja keda ei ole loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata. See aitab välistada olukorda, kus vallakodanike raha eest hooldatakse teed, mida keegi terve talve jooksul üldse ei kasuta.
 
Täna oleme jõudnud olukorda, kus teehoolduse masinad on suuremad, puud ja põõsad on aja jooksul kõrgemaks ja laiemaks sirgunud. Tihti jääb maha võetud puust alles känd. Oluline on, et kõik erateed, millel Kehtna Vallavalitsus korraldab tasuta talvist teehooldust, vastaks paika pandud tingimustele. See välistab olukorra, kus teehooldaja oma masina ära lõhub ja teed jäävad seetõttu lükkamata. Selle tarbeks on määrusesse pandud kõik tingimused, millele tee peab hoolduse ajal vastama. Lühidalt kirjeldades, peavad tee äärtes olema märgistatud kõik asjad, mis jäävad lumesaju korral lume alla peitu. Puud ja põõsad peavad olema pügatud. Teehooldusmasinad peavad mahtuma liikuma nii, et terveks jääksid masinad ja põõsad. Peab olema tagatud, et lükatava tee äär oleks puhas. Näiteks parkivad autod või mõni muu takistus. 
 
Kõigist hooldatavatest teedest on koostatud interaktiivnekaart, mis on leitav Kehtna valla kodulehelt. Pärast avalduse esitamist, tee üle kontrollimist ja tingimustele vastavaks tunnistamist lisatakse tee interaktiivsele kaardile. Kui endal või lähedastel puudub võimalus teeääred puhastada nõuetele vastavaks, palume pöörduda avaldusega Kehtna Vallavalitsuse poole. Eelkõige puudutab see üksinda elavaid eakaid.