Hajaasustuse programm

24.01.23

 

   Hajaasustuse programmi 2023 aasta taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Kehtna vallas algab 1. veebruaril 2023.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused. Programmi sihtrühm on füüsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2023.

Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikult omavalitsuselt. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm ja Kehtna valla veebilehel https://kehtna.ee/hajaasustuse-programm

 

Taotlusi võetakse vastu 1. veebruarist 3. aprillini 2023.

Kehtna Vallavalitsuse programmi kontaktisik on Tiina Satsi, 5304 0923, tiina.satsi@kehtna.ee.

Hajaasutuse programmi määrus

NB! Teadmiseks kanalisatsioonisüsteemi valdkonna taotluse esitajatele

Kehtna vald asub põhiliselt nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega piirkonnas. Vastavalt Keskkonnaministri 08.11.2019 määruse nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused"  § 8 lõikele 4 tohib kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovett pinnasesse immutada ainult pärast reovee bioloogilt puhastamist. Palume Teil oma omapuhastite ehitamise taotluste koostamisel arvestada nimetatud seadusepunktiga ja võtta hinnapakkumised biopuhastiga septikutele.

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosseis (Kehtna Vallavalitsuse korraldus nr 17):

  1. Tiina Satsi - komisjoni esimees;
  2. Riina Pruuli;
  3. Heli Halliste.

 

Hajaasustuse programmi raames 2022. aastal toetatud taotlused  
       
Jrk nr Toetuse saaja Projekti nimi Toetus (euro)
1 Jaana Maajärv Puurkaevu rajamine 4430
2 Kustas Põldoja  Kanalisatsiooni-süsteem  4180.8
3 Jaana Maajärv Biopuhasti rajamine 2070
4 Madis Anni Reoveesüst uuendamine 5226
5 Allar Pärt Kanalisatsiooni uuendus 4474.26
6 Milvi Haaviste Kanalisatsiooni-süsteemi rajamine 4944.6
7 Elsa-Eljola Michelson Puurkaevu rajamine 4892.34
8 Raivo Parve Kanalisatsiooni-süsteem 4885
9 Veiko Brük Juurdepääsutee remont 4927

 


Hajaasustuse programmi raames 2021. aastal toetatud taotlused  
       
Jrk nr Toetuse saaja Projekti nimi Toetus (euro)
1 Rait Kuusemäe Aljemäe talu kanalisatsiooni uuendamine 4779
2 Peeter Hlevnjuk Kanalisatsioonitööd/septiku paigaldus/imbväljaku ehitus 3658.20
3 Kaie Kensap Imbväljaku ehitamine 4337.58
4 Jaak Valdma Biopuhasti paigaldus ja imbväljaku rajamine 4106.03
5 Svetlana Viin Viini eramu biopuhasti ja imbväljaku rajamine 2398.19