« Tagasi

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Mainer OÜ (registrikood: 14267391) (aadress Mustamäe tee 161-4, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12913) poolt esitatud geoloogilise uuringu loa taotlus võeti menetlusse.
Akimatsi uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Rapla maakonnas Kehtna vallas Hiie külas Tornator Eesti OÜ-le kuuluval katastriüksusel Suure-Jürimatsi (katastritunnus 29202:004:1145).
Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 14,09 ha (katastriüksuse pindala on kokku 52,17 ha). Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 25 uuringupuurauku ja kuni 25 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 10 m. Uuritavaks maavaraks on ehitusliiv ja täiteliiv. Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid on ehitusliival 200 tuh m3 ning täiteliival 223 tuh m3. Uuritava maavara võimalik kasutusvaldkond on taotluse vormil täitmata. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on J.Viru Markšeideribüroo OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-123446

Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-123446-4


Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, 79511 Rapla.


Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.