Kehtna valla infoleht Valla Vaatleja

Kehtna valla ajaleht "Valla Vaatleja" ilmub 11 korda aastas. Ajalehe toimetus asub Kehtna vallamajas Pargi tn 2.
 
Kuulutused, teated, artiklid või õnnitlused ajalehes avaldamiseks saata toimetaja e-posti aadressile: vallavaatleja@gmail.com

 

Valla Vaatleja reklaamimoodulite hinnakirja kehtestamine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lõike 3punktist 3, Kehtna Vallavolikogu 22.03.2022määruse nr 5„Kehtna valla põhimäärus" §18 lõikest1 ning lähtudes Valla Vaatleja kolleegiumi ettepanekust,

Kehtna Vallavalitsus annab välja korralduse

1.  Kehtestada 10. aprillist 2023 Kehtna valla ajalehe Valla Vaatleja reklaamimoodulite avaldamise hinnakiri (lisatud korraldusele).

2.Poliitilise reklaami ja teksti avaldamisel on hind kahekordne ja kehtib kaks kuud enne ja ükskuu  pärast  valimisi. Erandina  enne  KOV valimisi, eraldatakse kõikidele erakondadele, valmisliitudele ja üksikkandidaatidele ühesuurune pind üks kord tavahinnaga. Muul  ajal  valla ajaleht poliitilise sisuga teksti ja reklaami ei avalda.

3. Reklaami eest tasumine toimub pärast reklaami avaldamist vallavalitsuse arve alusel.

4. Valla Vaatleja kolleegiumi esimehel on õigus, vastavalt toimetaja kirjalikule ettepanekule, anda reklaami hinnale soodustust(v.a poliitilisele reklaamile ja tekstile).

5. Reklaami  eest  laekuvat  raha  võib  kasutada  valla  eelarves  ettenähtud  Valla  Vaatleja väljaandmiskulude lisana.

6. Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavalitsuse 25.01.2011.a korraldus nr 24„Valla ajalehes Valla Vaatleja poliitilise reklaami avaldamise hinnad".

7.Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

8.Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest esitadesvaide  Kehtna  Vallavalitsusele  või  kaebuse Tallinna Halduskohtussehalduskohtumenetluse seadustikussätestatud korras.

 

Valla Vaatleja kolleeegiumi koosseis (Vallavalitsuse 10.01.2023 istungi protokoll nr 2):

1. Seily Sõgel-Raid esimees

2. Katrin Anto

3. Varri Väli

4. Katrin Velleste