Üldplaneering

« Tagasi

Kehtna valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud

Kehtna Vallavalitsus annab teada, et Kehtna valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad

5. septembril 2022 kell 17 Järvakandi Kultuurihallis, 1.Mai tn 1, Järvakandi alev;

6. septembril 2022 kell 16.30 Kehtna Klubi* uues saalis, Lasteaia tn 5, Kehtna alevik;

6. septembril 2022 kell 19 Valtu Seltsimajas, Männiku tn 8, Kaerepere alevik.

* Kehtna arutelu on võimalik jälgida veebi vahendusel. Veebilink lisatakse valla kodulehele arutelu päeval. Aruelu SKYPE link https://join.skype.com/zdDjOMNBduWc

Kehtna valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 15.06.2022–25.07.2022. Planeeringuga oli võimalik tutvuda kaardirakenduses, samuti vallas kohapeal. Väljapaneku perioodil oli võimalik teha üldplaneeringule ettepanekuid. Avaliku arutelu eesmärgiks on arutada avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekuid.

 Avaliku väljapaneku käigus tehtud ettepanekute-vastuste koondtabelit näed siit.

Kehtna Vallavolikogu algatas Kehtna valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 21.11.2018 otsusega nr 69. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile. Üldplaneeringuga on määratud ruumilise arengu põhimõtted, maa- ja veealade üldised kasutus- ja ehitustingimused  (sh väärtusliku põllumajandusmaa, rohevõrgustiku, väärtuslike maastike, miljööväärtuslike alade kasutustingimused), transpordivõrgu, tehnilise infrastruktuuri ja taastuvenergia arendamise põhimõtted.  Üldplaneeringuga suunatakse enam teemasid, mis on olulised valla arengu seisukohast (nt suuremate asulate areng, teed, taastuvenergeetika). Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi valla asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.  KSH poolt tehtud ettepanekud on viidud planeeringusse.

 

Täiendavat infot avaliku arutelu kohta saab Kehtna Vallavalitsusest: kehtna@kehtna.ee, telefon 5348 0602.