« Tagasi

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Järvakandi Puidutehas (registrikood: 10237482) (aadress Saeveski tn 7, Järvakandi alev, Kehtna vald, Rapla maakond, 79101) keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud. OÜ Järvakandi Puidutehas tootmisterritooriumi aadress on Rapla maakond, Kehtna vald, Järvakandi alev, Saeveski tn 7, 79101 (katastriüksus 26001:001:0059; registriosa 13508702; maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa 100%) OÜ Järvakandi Puidutehas põhitegevuseks on ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine (EMTAK 1623), muuks tegevusalaks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). OÜ Järvakandi Puidutehas taotleb keskkonnaloa nr L.ÕV/321182 muutmist tootmismahu muutumise ja püüdeseadme lisamise tõttu.


OÜ Järvakandi Puidutehas teeb eritellimustöid. Töö intensiivsus sõltub tellimuste arvust ja mahust. Saematerjal töödeldakse mõõtu, antakse materjalile vastav profiil ning liimitakse. Osa saematerjali töötlemisest tekkivast kõrvalsaadusest (saepuru, höövlilaast jms.) müüakse teistele ettevõtetele, osa saepurust kasutatakse ettevõtte katlamajas. Tööpingid on varustatud kohtäratõmbeventilatsiooniga. Tootmisprotsessis tekkiv puidutolm suunatakse filtersüsteemi. Ettevõttes tekib aastas ca 22 500 m3 saepuru, mis kogutakse hoidlatesse V1 ja V2. Puidujäätmed antakse üle vastavat luba omavale ettevõttele. Kokku laetakse autotranspordile (V3) aastas 3000 tonni saepuru.
OÜ Järvakandi Puidutehas heiteallikad on puidutolmu kogumissüsteem (tsüklon) V1, saepuruhoidla V2, katlamaja K1 ja saepuru laadimine veoautole V3. Katlamajas on kaks katelt summaarse soojussisendile vastava nimisoojusvõimsusega 0,89 MWth ja 0,51 MWth, Kütteks kulub kuni 1500 tonni puiduhaket aastas. Kütmisel kasutatakse püüdeseadmeks tsüklonit.


Lähim kaitstav Nõlvasoo hoiuala (EELIS kood KLO2000188) asub ca 0,9 km kaugusel idakaares. Lähim kaitstav III kat. objekt kaitsealused taimed (KLO9400422) kasvavad ca 1,9 km kaugusel kirdes.Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/. Menetlus nr M-118187.


Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=88084Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna mnt 14, 79513 Rapla kuu aja jooksul.