Tootmise detailplaneering

 

Tootmis tootmismaa detailplaneering

Menetlusdokumendid Algatamise otsus
Detailplaneeringu lähteülesanne
Algatamise teade Raplamaa Sõnumid
                                     Valla Vaatleja
                                     Valla koduleht
Algatamise teade Ametlikud Teadaanded
Detailplaneeringu vastuvõtmise otsus
Vastuvõtmise teade ja avaliku väljapaneku kuulutus Raplamaa Sõnumid
                                      Valla Vaatleja
                                      Valla koduleht

 
Detailplaneeringu kehtestamise otsus
 
Kooskõlastused ja arvamused Päästeamet kooskõlastus
Maa-amet (keeldumine)
Maa-ametile valla vastuskiri 01.11.2019
Maa-amet (keeldumine) 04.12.2019
Maa-ametile valla vastuskiri 19.12.2019
Maa-amet  kooskõlastus
Maanteeamet (keeldumine)
Maanteeametile Valla vastuskiri
Maanteeametile kooskõlastamise taotlus
Maanteeamet  kooskõlastus
Rahandusministeerium
Riigimetsa Majandamise Keskus
Elering AS
Levira AS
Helioest OÜ
Helioest OÜ valla vastus
O-I Estonia AS
Telia Eesti AS
Gaasivõrk AS
Elektrilevi OÜ
Kehtna Vesi OÜ
Seletuskiri ja joonised Situatsiooniskeem
Olemasolev olukord
Põhijoonis
Tehnovõrgud
Maakasutus ja kitsendused
Illustratioon
Seletuskiri
Lisad KMH eelhinnang
Maanteeameti seisukohad DP koostamiseks
Avaliku arutelu protokoll

 

Tootmise detailplaneeringu avalik arutelu toimus 11.detsembril 2019 kell 16 Järvakandi vallamajas  (Tallinna mnt 17, Järvakandi alev, Kehtna vald).