Sotsiaaltoetused

KEHTNA VALLA EELARVEST MAKSTAVAD SOTSIAALTOETUSED:

 

SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED:

1. Matusetoetus 250 eurot

2. Esmakordselt kooli mineva lapse toetus (summa otsustab vallavalitsus igal aastal vastavalt eelarve võimalustele)

3. Sünnitoetus 300 eurot

 

SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED:

1. Lasteaiatoidu toetus

2. Koolitoidutoetus

3. Toetus õpilaskodu kulude kompenseerimiseks

4. Toetus retseptiravimite ja abivahendite kompenseerimiseks

5. Toetus prilliklaaside maksumuse kompenseerimiseks

6. Toetus haigla visiidi- ja või voodipäevade kompenseerimiseks

7. Toetus transpordikulude kompenseerimiseks eriarstile või muudele terviseteenustele

 

Eelnimetatud sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetuseid on õigus taotleda toimetulekuraskustes isikul või perel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kehtna vald ning kelle netosissetulek kalendrikuus pereliikme kohta on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahe ja poole kordset määra või üksi elaval isikul alla kolmekordse määra.

Sätestamata juhtudel erandkorras ühekordse sotsiaaltoetuse määramise aluseks on isiku või tema perekonna raskesse majanduslikku olukorda sattumine või muu erakorraline asjaolu.

Toetuste määramist reguleerib Kehtna Vallavalokogu määrus "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord" 26.06.2023 nr 30

 

8. Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse eesmärk on ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks. Toetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ja toimetulekupiir.

2022.aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Toetuse määrab vallavalitsus, kelle haldusterritooriumil asub taotleja tegelik elukoht.

Toetuse määramist reguleerib Sotsiaalhoolekandeseadus,  Kehtna Vallavolikogu määrus „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad" 17.11.2021 nr 17.