« Tagasi

Keskkonnaamet avaldab teadaande

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel. 
 
Keskkonnaamet teatab, et OÜ Pae Farmer (registrikood: 10995969) (aadress Staadioni tn 11-20, Juuru alevik, Rapla vald, Rapla maakond, 79401) esitas 29.06.2022 Ingliste farmikompleksi kompleksloa nr L.KKL.RA-164670 muutmise taotluse. Käitaja taotleb tootmisvõimsuse suurendamist 1181-lt piimalehmalt 1427-le piimalehmale ja 439-lt mullikalt 945-le mullikale. Vasikakohtade arv väheneb 620-lt 530-le. Käitaja soovib vanade amortiseerunud noorloomalautade (2 tk) asemele rajada uue parima võimaliku tehnika nõuetele vastava laudahoone ning tahesõnnikuhoidla asendada vedelsõnnikuhoidlaga. 
 
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.
 
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-120609-4
 
Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu. 
 
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel. 
 
Keskkonnaamet teatab, et OÜ Pae Farmer (registrikood: 10995969) (aadress Staadioni tn 11-20, Juuru alevik, Rapla vald, Rapla maakond, 79401) esitas 29.06.2022 Ingliste farmikompleksi kompleksloa nr L.KKL.RA-164670 muutmise taotluse. Käitaja taotleb tootmisvõimsuse suurendamist 1181-lt piimalehmalt 1427-le piimalehmale ja 439-lt mullikalt 945-le mullikale. Vasikakohtade arv väheneb 620-lt 530-le. Käitaja soovib vanade amortiseerunud noorloomalautade (2 tk) asemele rajada uue parima võimaliku tehnika nõuetele vastava laudahoone ning tahesõnnikuhoidla asendada vedelsõnnikuhoidlaga. 
 
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.
 
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-120609-4. 
 
Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu. 
 
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.