« Tagasi

Eraisikute veetaristu toetus tuleb taas

Valitsus otsustas 15. detsembril eraldada ligi 800 000 eurot Ühtekuuluvusfondi toetust eraisikute vee- ja kanalisatsioonitorustike ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku. Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab taotlusvooru jaanuarikuu jooksul. 

Viimase paarikümne aasta jooksul tehtud investeeringute tulemusena on Eestis ühisveevärgiga ühendatud 84% ning ühiskanalisatsiooniga 82% elanikkonnast. Keskkonnaminister Madis Kallase sõnul on kohalikel kogukondadel jätkuvalt ootus, et riik leiab võimalusi sektori täiendavaks toetamiseks. „Tänu veemajanduse toetusele on kvaliteetse joogivee saanud endale 9300 ja nõuetekohase reoveesüsteemi 13 000 inimest üle Eesti," ütles Madis Kallas. „Huvi toetuse vastu on läbi aastate olnud suur. Puhas kraanivesi ja nõuetekohane kanalisatsioon on inimeste parema toimetuleku üks eeldus ning iga uus kanalisatsiooniga liidetud majapidamine vähendab ühtlasi riske ka keskkonnale."

KIKi elurikkuse ja kliima valdkonnajuht Kai Eisenberg sõnas, et hinnanguliselt saab jaanuaris avatavas voorus vastu võtta veel umbes 300 taotlust. „Siinjuures on oluline mainida, et taotlejatel peab olema võimalus omaosaluse katmiseks. Töödega ei tohi alustada enne rahastusotsuse saamist ning plaanitud tegevused tuleb seejärel ellu viia kuue kuu jooksul. Paraku ei saa me ka tagantjärele toetada neid majapidamisi, kes pärast esimese taotlusvooru lõppu oma vahenditest ehitustööd ära tegid," lisas ta.

Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Toetust makstakse standardiseeritud ühikuhinna alusel, toetuse summad on toodud KIKi kodulehel. KIK annab jaanuaris taotlusvooru avanemisest teada oma kodulehel ja üleriigilistes päevalehtedes.

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine" ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Valdkonda toetab Keskkonnaministeerium.

 

Kehtna vallas saavad toetust taotleda Eidapere, Lelle, Keava, Kaerepere, Lokuta, Järvakandi ja Kehtna (nendes asulates on määratud reovee kogumisalad) piirkonnas asuvad elamud, et liituda ÜVK-ga. Kui ei ole ÜVK liitumise võimalust, siis kogumismahuti paigaldamiseks. Erandjuhul omapuhasti paigaldamiseks, juhul kui on võimalik täita veekaitse nõudeid vastavalt veeseaduse § 127 lõige 1.

Väljaspool neid asulaid saab toetust taotleda hajaasustuse programmist, mis avaneb 1. veebruaril 2023. a. Selle kohta tuleb info uuel aastal.