« Tagasi

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU KEHTNA VALLAS PERIOODIL 01.05.2023–28.02.2026

Korraldatud jäätmeveo eesmärk on puhta ja tervisliku elukeskkonna säilitamine piirkonnas, jäätmete ohtlikkuse ja koguste vähendamine ning jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamise soodustamine.
 
Kehtna vallas on korraldatud jäätmeveoga liitumine kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele ning jäätmevaldaja on kohustatud üle andma korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed:
 • eramaja ja kortermaja: segaolmejäätmed ja biojäätmed. 
Biojäätmete konteiner on kohustuslik kui tiheasustusala kinnistul puudub komposter biojäätmete kompostimiseks. Pakendijäätmete ning paberi ja kartongjäätmete üleandmine on vabatahtlik.
 • juriidilised isikud: segaolmejäätmed ja biojäätmed. 
Pakendijäätmete ning paberi ja kartongjäätmete üleandmine on vabatahtlik.
 
Jäätmeveo teenustasu sõltub jäätmemahuti suurusest ja tühjendussagedusest. Sobiva suurusega mahuti ning veosageduse jäätmete üleandmiseks valib jäätmevaldaja, lähtudes sellest, kui palju vastavaid jäätmeid kahe veopäeva vahelisel perioodil tekib.
 
Arvestada tuleb, et segaolmejäätmete kogumismahuti minimaalne tühjendussagedus:
 • tiheasustusega alal (Järvakandi alev, Eidapere, Kaerepere, Keava, Kehtna ja Lelle alevik) on vähemalt üks kord 4 nädala jooksul või üks kord 12 nädala  jooksul kui kinnistul on tagatud biolagunevate jäätmete kompostimine kompostris.
 • hajaasustusega alal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. 
Biolagunevate köögijäätmete kogumismahuti tühjendussagedus:
 • tühjendada vähemalt üks kord 2 nädala jooksul, vältides mahuti ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust. 
Perioodil 01.10-30.04 on lubatud rakendada tühjendussagedust üks kord nelja nädala jooksul.
 
Kogumismahutisse tuleb biolagunevad jäätmed paigutada lahtiselt, pakitult paberist kottidesse või biolagunevatesse kottidesse. 
Biolagunevaid köögijäätmeid võib kompostida tiheasustusalal ainult kahjurite ja lindude eest kaitstud kompostris, hajaasustuses ka aunas. 
 
Samuti võib naabritega kokkuleppel kasutada ühismahutit – selleks tuleb esitada taotlus vallavalitsusele ühise jäätmemahuti kasutamiseks. 
Taotlus ühismahuti kasutamiseks: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4061/2202/2010/Lisa2.pdf#
Vallavalitsus võib anda korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastuse kuni üheks aastaks jäätmevaldaja põhjendatud avalduse alusel kui on täidetud vähemalt üks alljärgnev tingimus:
 • jäätmevaldaja kinnisasjal puuduvad ehitised ning kinnisasja kasutatakse valla heakorra eeskirja nõuetele vastava hooldamise eesmärgil;
 • kinnistul ei toimu elu- ja äritegevust, mille käigus võib tekkida jäätmeid;
 • jäätmevaldaja kinnisasjal toimuvad ehitusteatise või -loa alusel ehitustööd, mille teostamise ajal on tagatud tekkivate jäätmete nõuetekohane üleandmine;
 • jäätmevaldaja tõendab, et kinnistul puudub elektri- ja/või veeteenuse kasutamine mahus, mis tõendab ja kinnitab kinnistu kasutamist.
 
Vallavalitsus võib peatada korraldatud jäätmeveo jäätmevaldaja kinnistule erandkorras või ajutiselt kui:
 • jäätmevaldaja esitab vastavasisulise avalduse vallavalitsusele vähemalt 30 kalendri-päeva enne korraldatud jäätmeveo peatamist;
 • jäätmevaldaja on valmis tõendama, et kinnistut kasutatakse vaid perioodiliselt, näiteks elektritarbimise ja/või veeteenuse tarbimise teatisega;
 • vallavalitsus on veendunud, et jäätmeveoga mittehõlmatud perioodil kinnistul ei elata ega kasutata seda.  
Suvilana kasutusel olevatele kinnistutele määratakse jäätmeveost vabastus ajutiselt. Ajutise vabastuse perioodiks, mil kinnistule jäätmevedu ei toimu, on kuus kuud perioodil vahemikus 01.11-30.04  Ajutiselt jäätmeveost vabastuse pikendamise jaoks tuleb esitada kirjalik avaldus vallavalitsusele.
Korraldatud jäätmevedu Kehtna vallas teostab:   AS Eesti Keskkonnateenused
 
Avaldus erisuse taotlemiseks: