« Tagasi

Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 muudatuste heakskiitmine

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõikele 1, on omavalitsusüksuste
ülesanne ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist. Nimetatud ülesanne
on antud Rapla maakonnas kõigi maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste otsustega täitmiseks
Raplamaa Omavalitsuste Liidule. Maakonna arengu suunamiseks on koostatud Raplamaa
arengustrateegia 2035+, mille Kehtna Vallavolikogu kiitis heaks 19. detsembri 2018 määrusega
nr 38. Arengustrateegia jõustus 15. jaanuaril 2019.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37
4 lõike 2 järgi, peab maakonna arengustrateegial
olema tegevuskava, mis ei pea hõlmama kogu arengustrateegia kehtivuse perioodi. Maakonna
arengustrateegia tegevuskava peab olema kooskõlas maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste
eelarvestrateegiatega. Kehtna valla eelarvestrateegia kinnitati Kehtna Vallavolikogu 28.09.2022
määrusega nr 12.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37
4 lõike 2 alusel ning juhindudes sama seaduse
§ 22 lõikest 2 ning arvestades § 22 lõike 1 punkti 7


Kehtna Vallavolikogu o t s u s t a b:


1. Kiita heaks Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 muudatused vastavalt otsuse
lisale.
2. Avaldada punktis 1 nimetatud muudatused Kehtna valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul
tegevuskava vastuvõtmisest arvates.
3. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest, esitades vaide
Kehtna Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna
Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.


Katrin Anto
volikogu esimees


Lisa: Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025 muudatused

 

Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2022-2025