« Tagasi

Avalikkuse informeerimine Teenindushoone ehitusloa menetlusest

Kehtna vallavalitsus avalikustab Kehtna vallas Palukülas Hiiemäe maaüksusele püstitatava Teenindushoone ehitusloa menetluses Teenindushoone põhiprojekti (13 pdf faili), ehitusloa taotluse, Keskkonnaameti nõusoleku ehitusloa andmiseks 14.07.2022 nr 7-9/22/13373-4´ja teenindushoone rajamise ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise eelhinnangu.Tegemist on täiendava avalikkuse informeerimisega teenindushoone ehitusloa menetlusest.

Haldusakt (korraldus ehitusloa väljastamiseks ja ehitusluba) avalikustatakse peale haldusakti andmist Kehtna vallavalitsuse poolt.

Ehitusloa andmise haldusmenetlust ei pikendata täiendava avalikustamisest tulenevalt!

Tegemist ei ole haldusmenetluse seaduse mõistes avaliku menetlusega (haldusmenetluse seaduse 3.peatükk AVATUD MENETLUS)!

Kehtna vallavalitsus  ei pea vajalikuks seoses teenindushoone ehitamiseks väljastava ehitusloaga korraldada täiendavat avalikku arutelu.

 

Lisad

  1. Projekt v2 ehitusloa juures
  2. Ehitusloa taotlus
  3. KMH eelhinnang
  4. Nõusolek ehitusloa andmiseks