Lõppenud tööpakkumised

« Tagasi

TARISTUSPETSIALIST Kehtna Vallavalitsusse

Ametikoha eesmärk on valla teede ja taristuga (tänavavalgustus, sillad, truubid, kraavid, liikluskorraldusvahendid, bussipeatused, hoonete korrashoid) seotud tegevuste planeerimine ja korraldamine.

 

Ametikoht: avalik teenistus, ametnik

Koormus: täistööaeg

Asukoht: Pargi 2, Kehtna alevik

Ametisse astumise aeg: aprill 2022 (ASAP)

 

Teenistusülesanded:

 • korraldab valla omandis olevate teede ning tänavate korrashoidu ja remonti;
 • teostab järelevalvet teetööde teostamise üle;
 • jälgib teede ja tänavate seisundit, tagab teede seisukorra vastamise õigusaktidega määratud tasemetele;
 • jälgib teedega seotud taristu (liikluskorraldusvahendid, sillad, truubid jm) seisundit ning korraldab vajalikud tööd nende korrasoleku tagamiseks;
 • korraldab tänavavalgustuse hooldust, remonti ja uuendamist;
 • korraldab sadevee ja pinnasevee ärajuhtimisega seotud tegevusi;
 • korraldab vallale kuuluvate hoonete korrashoidu (elekter, nõrkvoolusüsteemid, veevarustus ja kanalisatsioon, küttesüsteemid, ventilatsioon, tehniline valve jne.);
 • osaleb oma töövaldkonnas projektitaotluste ettevalmistamise töögrupis ning korraldab projektide elluviimist;
 • osaleb valdkonda puudutavate riigihanke dokumentatsiooni koostamisel.

 

Haridusnõuded:

 • tehnilist kõrgharidust ja/või eelnevat töökogemust ametikoha valdkonnas;
 • vastavust avaliku teenistuse seaduse §-des 14 ja 15 nõuetele;
 • õppimisvalmidust ja uuendusmeelsust;
 • kohuse- ja vastutustunnet;
 • iseseisvust ja otsustusvõimet;
 • koostöövõimet meeskonnas;
 • head eesti keele oskust;
 • vähemalt B-kategooria juhtimisõigus.

 

Kasuks tuleb:

 •  töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 •  kogemus teede remondi mahutabelite ning tehniliste kirjelduste koostamisel;
 •  väga hea suhtlemis- ja väljendamisoskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste;
 • toetavat meeskonda.

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• avaldus koos motivatsioonikirjaga;
• elulookirjeldus;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;

•Kandidaadi allkirjastatud kinnitus, et isik vastab teenistusse nimetamiseks avaliku teenistuse seaduse §-des 14 ja 15 nimetatud nõuetele.

 

Dokumendid saata hiljemalt 31.03.2022.a, kella 17.00ks digitaalselt allkirjastatuna Kehtna Vallavalitsusele kehtna@kehtna.ee, lisainfo abivallavanem Jalmar Mandel tel. (+372) 5346 1343