Koha-aadresside korrastamine

Vabariigi Valitsus on 20. detsembril 2007.a. vastu võtnud määruse nr 251 Aadressiandmete süsteem". Määrus sätestab aadressiandmete süsteemi, sealhulgas koha-aadresside määramise ja esitamise, aadressiandmete töötlemise ja aadressiteenuste osutamise ühised põhimõtted. Maa-amet on loonud keskse aadressiandmete haldussüsteemi, mille järgi haldab üleriigiliselt kõiki aadressiandmeid ja pakub aadressiteenuseid.
Eelnimetatud määruse alusel on süsteem käivitatud ning sellega on liidestunud mitmed registrid: Maaregister, Ehitusregister ja Kohanimeregister. Adressiandmete süsteemi eesmärk on tagada aadressiobjektide ühine identifitseerimine nii nende asukohas kui ka erinevates andmekogudes ning muuta võrreldavaks erineval ajal ja eri põhimõtetel esitatud koha-aadressid.
Aadressi määramise üks põhieesmärk on tagada, et aadressitav objekt oleks hõlpsasti leitav ja ka elutähtsad üksused – kiirabi, päästeteenistus – jõuaksid kriisiolukorras sihtkohta kiiremini kohale. Süsteemi mõte lihtsamalt öeldes: koha-aadress peab kohale viima. Vallavalitsuse ülesanne on kohanimede, sealhulgas aadressikohtade korrastamine vastavalt eelpoolnimetatud määruses toodud reeglitele. Aadresside korrastamise käigus tuleb üle vaadata olemasolev teede ja tänavatevõrk ning vajaduse korral nimesid muuta või määrata uued kohanimed. Seejärel on võimalik korrastada ka maaüksuste ning hoonete ja hooneosade koha-aadressid.
"Aadressiandmete süsteemis" on toodud koha-aadressidele esitatavad nõuded: maaüksuse nimedes ei tohi kasutada rooma numbreid (I, II, III jne) ja ka araabia numbrid (1, 2, 3 jne) ei ole soovitavad; peavad vastama eesti õigekirjareeglitele jne. Aadressitoiminguid ja otsuseid võib Vallavalitsus teha omal algatusel, kuid seda võib teha ka riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse ning juriidilise või füüsilise isiku taotluse alusel. Eraomandis olevale aadressiobjektile koha-aadressi määramise või muutmise kavatsusest teavitatakse omanikku ja küsitakse tema arvamust.
Kui maaomanik või hooneomanik leiab, et tema maaüksuse lähiaadress (koha-adressi viimane komponent) ei vasta seadusandluses toodud nõuetele, siis palume võtta ühendust Kehtna Vallavalitsuse ametnikega, et viia taotlus seadusandlusega kooskõlla.

 

Ene Sulg +372 5875 7032

 

 

 

Riikliku kohanimeregistri avalik teenus asub aadressil:
http://xgis.maaamet.ee/knravalik/

Aadressiandmete süsteemi kohta saab teavet:

http://geoportaal.maaamet.ee/est/