Järvakandi alevi detailplaneeringud

 

 

  • Turu tn 1 ja 3 detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 16.04.-13.05.2012.a. Materjalidega on võimalik tutvuda Järvakandi vallamajas E-N kl 8-17 (lõuna 12-13.00) ja reedel 8-15. Detailplaneeringu eesmärk on 1 korruselise kauplusehoone ja parkla rajamine, plan.ala suurus 6500m². Kinnistud kavandatakse liita üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut rajada piirdeaed ärimaa ja eramaa Tallinna mnt 31 vahele. Vaata kaardilt!

 

  • Detailplaneering Turu 1. ja 3 Detailplaneeringuga Turu tn 1 ja 3 määratakse ära ehitusala kavandatava Grossi kaubamaja jaoks. Olemasoleva turu hoonestuse ja ülekasvanud puude asemele tuleb parkla. Praegune parkla Tallinna mnt ääres jääb kasutusele. Planeeritav kaubamaja on märgitud detailplaneeringule siniselt ja ehitataksealates praegusest puumajast alates ning endise segusõlme asukohale.Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub Järvakandi vallamajas 27.02.2012 kell 15.00. Detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 05.03.-01.04.2012.a. Materjalidega on võimalik tutvuda Järvakandi vallamajas E-N kl 8-17 (lõuna 12-12.45) ja reedel 8-15. Detailplaneeringu eesmärk on kauplusehoone ja parkla rajamine, planeeritava ala suurus 6500m². Kinnistud kavandatakse liita üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ärimaa ja tootmismaa üleminekuala piiride täpsustamise osas. Vaata kaardilt!

 

 

 

  • Järvakandi alevi Kaupluse ja Oja tänavate vahelise ala ning Nõlva tn läänepiirkonna ühepereelamute kvartalite detailplaneerimine Kinnitatud Järvakandi Vallavolikogu 27.06.1996.a määrusega nr 7 Planeeringu seletuskiri Planeeringu joonistega saab tutvuda Järvakandi vallamajas.