Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Kehtna Vallavalitsus annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise:
 1) püstitamiseks või rajamiseks;
 2) laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise on kehtestatud riigilõiv 25 eurot, mis tasutakse Kehtna Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pank: EE781010802000064001.

 

Ehitamisega seotud loataotluste ja teatiste vormid leiate www.ehr.ee (Ehitisregister)

Taotlused on võimalik esitada ka elektrooniliselt ehitisregistris (sisselogimine ID-kaardiga)

Ehitistega ja ehitamisega seotud andmed on samuti nähtaval ehitisregistris.

Ehitustegevust reguleerib ehitusseadustik. Ehitusseadustiku lisad 1 ja 2, sätestavad ehitus- ja kasutusteatise, ehitus- ja kasutusloa ja ehitusprojekti kohustuslikkuse.