Blanketid

 

Korrektse asjaajamise korraldamiseks, saatke palun taotlused, avaldused aadressile kehtna@kehtna.ee

Haridus kultuur blanketid

 

 

 

Mittetulundustegevuse toetuste taotlus

Maa keskkond ja ehitus blanketid

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Kehtna Vallavalitsus annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise:
 1) püstitamiseks või rajamiseks;
 2) laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise on kehtestatud riigilõiv 25 eurot, mis tasutakse Kehtna Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pank: EE781010802000064001.

 

Ehitamisega seotud loataotluste ja teatiste vormid leiate www.ehr.ee (Ehitisregister)

Taotlused on võimalik esitada ka elektrooniliselt ehitisregistris (sisselogimine ID-kaardiga)

Ehitistega ja ehitamisega seotud andmed on samuti nähtaval ehitisregistris.

Ehitustegevust reguleerib ehitusseadustik. Ehitusseadustiku lisad 1 ja 2, sätestavad ehitus- ja kasutusteatise, ehitus- ja kasutusloa ja ehitusprojekti kohustuslikkuse.